Salgs- og leveringsbetingelser

1. Avtalen: Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilter avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning. Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende.

2. Ordrebehandling: Rutiner for levering og ordretyper spesifiseres i prosess ved oppstart/etablering av kundeforhold.

3. Fraktbetingelser: Lagervarer leveres FOB Stavanger, men fraktfritt ved netto ordreverdi over kr. 10.000,-. Ordrer som medfører fraktkostnader for kjøper belastes med vår transportør sine til enhver tid gjeldende nettopriser. Alle leveringstider anses som veiledende. Levering er skjedd når kjøperen, eller kjøpers representant, har overtatt varen(e). Scan Safe skal levere varen(e) til kjøper uten unødig opphold. Dette gjelder ikke dersom forhold utenfor Scan Safe sin kontroll forhindrer leveranse. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

4. Betalingsbetingelser: Faktura forfaller til betaling 21 dager etter fakturadato eller i.h.t. avtale. Ved for sen betaling belastes forsinkelsesrente i henhold til ”Lov om renter ved forsinket betaling”.
Faktura sendes elektronisk per mail eller EHF.

5. Priser: Vi forbeholder seg retten til prisjusteringer ved prisendring fra leverandør, samt retting av teknisk feilprising uten forvarsel. Nettoprisene kan justeres kontinuerlig av Scan Safe. Dersom
frakt, emballasje, assuranse, tollsatser, offentlige gebyrer endres i forhold til det som gjaldt ved avtaleinngåelse kan prisene endres tilsvarende. Vår prisperiode er årlig 1/1-30/6 og 1/7-31/12.

6. Transportskader, manko og feilleveranser: Transportskader, manko og feilleveranser må rapporteres innen 7 dager fra mottatte varer. Fraktkostnader dekkes kun dersom Scan Safes transportør benyttes.

7. Risiko for varen: Risikoen for varen går over på kjøper når denne, eller kjøpers representant, har fått varen(e) levert i tråd med punkt "Fraktbetingelser". Dette gjelder ikke dersom kjøper benytter
seg av egen speditør/fraktfører. Da overføres risikoen for det leverte når varen(e) blir overlevert til fraktfører.

8. Returer: Varer kan ikke returneres dersom dette ikke er avtalt på forhånd. Avtalte og godkjente returer belastes med et gebyr på 25%. Scan Safe forbeholder seg retten til fritt på kommersielt grunnlag å avgjøre hvorvidt retur av produkt skal godkjennes. Returvarer må være uåpnet i original emballasje, uskadet, i salgsmessig stand og ikke eldre enn 6 måneder. Utgåtte eller utgående varer, bestillingsvarer og varer med nærstående utløpsdato tas ikke i retur. Skyldes returen feil fra Scan Safes side frafalles returgebyret, og fraktkostnadene dekkes kun dersom vår transportør er benyttet.

9. Reklamasjon: Kjøpslovens betingelser gjelder ved reklamasjon. Varer kan returneres etter avtale med Scan Safe. Innsendelse av produkter til reklamasjon skal alltid være avtalt på forhånd.
Angi også kontaktperson, mail og telefonnummer. Dersom ikke reklamasjon eller garanti gjelder kan det  faktureres for servicekostnader.

10. Angrerett: Angrerettloven gjelder ikke for kjøp/avtaler mellom virksomheter. Scan Safe gir ikke angrerett på leveranse av produkter, så fremt annet ikke er skriftlig avtalt.

11. Garanti: Garanti som gis av Scan Safe eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning.

12. Service: Produkter til service, reparasjon eller vedlikehold må avtales på forhånd. Varer sendes deretter i henhold til avtalte prosedyrer. Angi også kontaktperson, mail og/eller telefonnummer.
Service- og reparasjonskostnader faktureres etter avtale.

13. Eiendomsrett: Scan Safe beholder eiendomsretten til varene inntil hele kjøpesummen er betalt. Unntaket er varer som er videresolgt til 3. person.

14. Rettigheter ved mislighold: Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Scan Safe eller forhold på vår side, kan vi i henhold til
reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varer tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen og kreve avtalen hevet.

15. Force majeure: Er Scan Safe forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet
når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp,
knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Scan Safe fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

16. Personopplysninger: Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Scan Safe. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan Scan Safe, i tråd med personopplysningsloven,
innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er
nødvendig for at Scan Safe skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfeller.

17. Endringer og oppdateringer: Scan Safe forbeholder seg retten til når som helst å endre vilkårene i de generelle salgs- og leveringsbetingelser uten å varsle om dette.

18. Betingelser, konklusjon: Overstående betingelser regnes som akseptert ved kjøp av Scan Safes produkter.