Verdt å vite


Hørselen er sosial en av de viktigste sansene våre, spesielt ved læring og kommunikasjon. Hørselen er også følsom, som gjør at vi raskt kan kjenne igjen stemmer og lokalisere lyder på kort og lang avstand.

Det koster svært mye mer å behandle en person med hørselskade enn å forebygge skaden.
Støy kan sammenlignes med radioaktiv stråling; vi tåler bare en begrenset dose hver dag.
Støydosens størrelse avhenger av tid og støynivå. Og når en støyskade har inntruffet så er den permanent og kan ikke leges.

Komfortabel beskyttelse, tilpasset det aktuelle støynivået, er den beste garantien for at du kommer til å bruke hørselvernet hele tiden og på den måten får god beskyttelse mot varige hørselskader. Kun det hørselvernet som er komfortabelt nok til å brukes 100% av tiden man er eksponert for støy gir forventet beskyttelseseffekt. Risikoen oppstår når brukeren tar av seg beskyttelsen for å høre omgivelseslyd og/eller kommunisere (overdemping), eller hvile seg fra sitt hørselvern på grunn av ukomfort. Derfor er det viktig å oppmuntre til at hørselvernet brukes hele tiden, og at f.eks. hørselvern som lar deg kommunisere med omgivelsene kan være et alternativ. Har det nytteverdi kan også et hørselvern med reprodusert lyd (underholdning) være en bra løsning for å unngå at man føler seg isolert.

Tidsfaktor:

Kun kort tid uten bruk reduserer beskyttelseseffekten til hørselvernet betraktelig.

Valget av hørselvern påvirkes av ulike parametre:

 • Hørselvernets komfort
 • Bruksområder
 • Hvilken støy du skal beskytte deg mot? Dempingen må ikke være for høy eller for lav.

Når du skal velge hørselvern, bør du først innhente informasjon om støyen. Da er du bedre rustet til å velge riktig beskyttelsesnivå.

Informasjonen du må innhente, er:

 • Lydnivå (dB)
 • Frekvense (Hz)
 • Eksponeringstid
 • Fare for impulsstøy

Ytterligere faktorer du bør tenke på når du skal velge hørselvern:

Selv i relativt lav støy, rundt 75–80 dB(A), kan det være lurt å bruke hørselvern. Dette siden spesielt følsomme personer kan risikere støyskader selv ved lavere nivåer enn de øvre verdiene.
At hørselvernet er komfortabelt er naturligvis viktig, og du må også sørge for riktig dempningsnivå og at hørselvernet passer til arbeidet du skal utføre. Hår og kinnskjegg kan føre til at støy lekker inn slik at dempningsverdien blir dårligere.

Kombinasjon med annet verneutstyr:

Når du kombinerer hørselvern med annet verneutstyr, er det viktig at kombinasjonen ikke fører til at hørselvernets dempingsegenskaper svekkes.

 • Hørselvernet skal brukes under beskyttelsesklær og luer.
 • Når du bruker åndedrettsvern, er det viktig at båndet på åndedrettsvernet ikke hindrer at hørselvernets tetningsringer ligger tett mot huden.
 • Brillestenger kan føre til dramatisk dårligere demping. For å unngå dette er det viktig at du velger briller i riktig størrelse og med tynne stenger.
 • Når det gjelder hørselvern for montering på hjelm, må du alltid velge utprøvde og godkjente kombinasjoner.
 • Når du bruker visir, er det viktig at det passer sammen med det øvrige utstyret og at det ikke kommer i kontakt med hørselvernet.

Forutsetning er for at hørselvernet skal ha den dempingseffekt som er beskrevet:

 • At rett type hørselvern er valgt
 • At brukeren har fått informasjon og opplæring
 • At annet verneutstyr ikke hindrer dempingseffekten
 • At det plasseres og justeres rett
 • At det brukes hele tiden man er eksponert for støy
 • At det vedlikeholdes (f.eks. skiftes tetningsringer på øreklokker)

Måling av demping i hørselvernet ved faste frekvenser (oktavbandsmetoden), eks.:

Frekvens Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Gjennomsnittlig lyddemping (dB) 17,2 18,6 23,2 30,8 35,4 35,5 37,0 34,2
Standardavvik (dB) 3,8 2,7 2,7 4,4 2,5 4,2 3,2 3,7
Forventet demping (dB) 13,4 15,9 20,4 26,3 32,9 31,2 33,8 30,5

H M L SNR
32 29 22 31
 • H M L = Sammenfatning av demping i høy-, mellom- og lavfrekvent lyd.
 • SNR (single number rating) = Forenklet metode som sammenfatter verdiene til forventet demping.
 • Gjennomsnittsverdi måles i laboratorietest med 16 personer i en testgruppe.
 • Støydempingen måles i hvert frekvensbånd og standardavvik tas med i beregningen.

Husk:

 • Det koster minst ti ganger mer å rehabilitere en person med hørselskade enn å forebygge skaden.
 • Støy kan sammenlignes med radioaktiv stråling – vi tåler bare en begrenset dose hver dag.
 • Støydosens størrelse avhenger av tid og støynivå.
 • Det er hørselcellene lengst inne i øret som skades, og de kan aldri leges. Skaden blir permanent.
 • Komfortabel beskyttelse, tilpasset det aktuelle støynivået, er den beste garantien for at du kommer til å bruke hørselvernet hele tiden og på den måten får god beskyttelse mot varige hørselskader.
 • Et annet viktig aspekt for å oppmuntre til at hørselvernet brukes hele tiden, er at du bruker hørselvern som lar deg kommunisere med omgivelsene på best mulig måte.